Tante Fien

Tante Fien kwaam op bezeuk
In de gank hink nog de reuk
Van dae môtteballe-jas
Oët dae muffe kleijerkas
Zeej zag:  \Ik môt zuinig Iaeve\”
Auk al heb ik gen gezin
Um de naefkes wat te gaeve
As ik d’r ens neet mier bin\”

Tante Fien, Tante Fien,
Jao wat zal det zalig zien
As ze zegge: \”Det Fien
môt waal dreej maol zeve zien\”
In z’ien bukske steit hiel net
Dae krieg dit en dae krieg det
En de kwaoje krieg niks
Zoë is `t maar net!!!

Toen ging Tante Fientje doëd
De verslagenheid waas groët
Ik heb auk mien bes gedaon
Um ein traon te !aote gaon
Maar ein oor nao de ver-assing
Zag d’n Hier Notaris: \”Heej,
Tante Fien haet ein verrassing
Diene naam steit neet d’r beej\”