Vekansie

Kind, ze kinne op de kop gaon staon
Maar weej zulle op vekansie gaon
`t Wuurd misschien — vleegmesjien
En — weej — zien
Twiëje waeke lekker eige baas
Middelandse zië vervink de maas
Hand in Hand- in de zand
Van `t strand

Weej zitte in de zôn
Geneete op `t balcôn
`t Liek waal of weej hôn…
derd – doëzend gölde wonne
In de zôn
Geneete op `t balkon
Dit is de schoënste tiëd van `t jaor

Dalik zalle weej in Spanje zien
En dao zal de zôn oranje zien
Kriege fijn, broene bein
naeve ein
Veur de allerletste Pé-sé-ta
Kaupe weej ein glaeske cer-vé-sa
Dich adrem zaes: \de klem…
toën verkiërd\”